Strona główna
niedziela, 28 lutego 2021 r.
imieniny obchodzą: Ludomir, Makary
Reklama:

Reklama:

 

Data dodania: 01 grudnia 2016

Strona główna » Aktualności » Ile dzi?? p??acimy w kantorze? - artyku?? sponsorowany

wielkość tekstu:A | A | AReklama:

Zajazd u Przemka

pełne dane
reklama

Ile dzi?? p??acimy w kantorze? - artyku?? sponsorowany

 Zbli??aj?ce si? ??wi?ta Bo??ego Narodzenia, Sylwester, a zaraz po nich zimowe ferie to powód, dla którego Polacy cz???ciej ni?? zwykle wymieniaj? z??otówki na inne waluty. Odk?d na rynku pojawi??y si? kantory internetowe, nie mo??emy narzeka? na wysokie mar??e w tej bran??y. W okresie ??wi?tecznym niektóre z kantorów proponuj? dodatkowe obni??ki. Ile wi?c zap??acimy za ich us??ugi?

Wymiana walut bez spreadu

Zwykle kantor pobiera za swoje us??ugi op??at?, w przypadku kantorów online jest ona zdecydowanie ni??sza, ni?? w kantorach stacjonarnych. Wy??sza jest za to konkurencja mi?dzy tymi podmiotami, dlatego w??a??nie kantory internetowe staraj? si?, by ich us??ugi by??y jak najwy??szej jako??ci i jak najta??sze. Jak bardzo kantory mog? obni??y? ceny?

Wymiana walut w promocji mo??e okaza? si? bardzo zyskowna. W niektórych przypadkach mo??na liczy? zakup dewiz mo??e odbywa? si? z pomini?ciem spreadu. Tak? w??a??nie promocj? prowadzi aktualnie powi?zany z Reiffeisen Polbankiem Rkantor. 

Z atrakcyjnej ceny walut mo??e skorzysta? ka??dy, kto zarejestruje si? Rkantorze i podaj?c kod polecaj?cy 32771582. Na powitanie klientowi zostan? przyznane punkty, które uprawniaj? go do wymiany waluty po kursie ??rednim. Za rejestracj? otrzymuje si? 1000 punktów, za polecenie znajomego – kolejne 500. Ka??dy posiadany punkt umo??liwia wymian? 1 jednostki waluty w promocyjnej cenie. Punkty mo??na zdoby? tak??e w trakcie zawierania kolejnych transakcji. Za ka??d? wymienion? jednostk? waluty RKantor dolicza 1 punkt. W efekcie, klient który zwykle i tak korzysta w tym kantorze z wyj?tkowo tanich us??ug (przewa??nie spread w RKantorze wynosi ok. 2 groszy) mo??e zyska? jeszcze wi?cej. 

Których walut dotyczy promocja? Wszystkich, które s? oferowane klientom w RKantorze, tj. z??otówek, euro, funtów szterlingi, franków szwajcarskich oraz dolarów ameryka??skich.

Wymiana w internecie bez konta walutowego – czy to mo??liwe?

RKantor wykorzysta?? sie? banku Reiffeisen Polbank do u??atwienia ??ycia tym osobom, które nie zdecydowa??y si?, by otworzy? konto walutowe. Nie ponosz?c dodatkowych op??at, klient kantoru mo??e odebra? wymienione w sieci dewizy w wybranej placówce Reiffeisen Polbank.

Inn? mo??liwo??ci? udost?pnion? przez RKantor jest wyp??ata waluty w bankomacie Euronetu przy pomocy kodu sms. Ponadto osoby, które posiadaj? konto walutowe równie?? mog? liczy? na specjalne korzy??ci. Je??li rachunek otwarty jest w jednym z 14 najpopularniejszych banków (mi?dzy innymi Lion's Bank, Millenium, Alior, BZ WBK, ING, PKO BP, Reiffeisen Polbank, Bank Pekao, Idea Bank, BNP PARIBAS) RKantor przeleje walut? bez pobierania op??aty za t? czynno???.

czytano: 4980 razy

źródło: rkantor.com

Reklama:

Czytaj także:

Wycieraczka systemowa do domu - artyku?? sponsorowany

 Wycieraczki systemowe to element, który najcz???ciej spotka? mo??na w budynkach publicznych, cz?sto ucz?szczanych i odwiedzanych. Nie zmienia to jednak faktu, ??e wycieraczka ...
dalej

Laserowe usuwanie w??os??w (artyku?? sponsorowany)

 Zabiegi usuwania w??osów przy u??yciu lasera staj? si? coraz powszechniejsz? metod?. Wysoka popularno??? jest efektem trwa??ego, komfortowego efektu. Decyduj?c si? na seri? ...
dalej

Strona głównaDrukuj dokument

A Ty co sądzisz na ten temat? Skomentuj.

wszystkich komentarzy: 51
 • Gruby data dodania: 2019-04-03 20:17:28

  Kuzynka poleci??a mi Amronet, w??a??nie dlatego, ??e koszt wymiany waluty jest niepor??wnywalnie ni??szy ni?? w zwyk??ym kantorze. Sama tam kupuje franki, ja skorzysta??em 2 razy i faktycznie- mia??a racj?.

 • maks data dodania: 2019-02-03 22:13:21

  P??acimy r????nie, to zale??y jaki si? wybierze kantor. Ja p??ac? ma??o, dzi?ki w??asnej decyzji. Por??wna??em sobie i kursy i koszty, doszed??em do wniosku ??e wymieniaj?c na Gieldawalut.com wyjdzie mi najtaniej no i nie s?dz? abym si? myli??, jak koszt przewalutowania wyniesie mnie 0,2% to jest maksimum.

 • mechof data dodania: 2019-01-25 23:09:33

  Najwy??szy spread jaki napotka??em w pluskantor.pl wynosi?? jakie?? 2 gr. i oczywi??cie ju?? ??adnej prowizji ponadto nie p??aci??em. Moim zdaniem korzystnie, tym bardziej ??e kurs sprzeda??y waluty od ??redniego rynkowego r????ni?? si? o 1 grosz.

 • Adrien data dodania: 2019-01-23 06:22:54

  To ile p??acimy, zale??y od kantoru z kt??rego korzystamy. Ja od niedawna korzystam z kantoru online Amronet i w??a??ciwie na ka??dej transakcji oszcz?dzam kilka procent. A jak zdecyduj? si? na wymian? spo??eczno??ciow? to wynik bywa jeszcze lepszy.

 • marinna data dodania: 2019-01-12 00:40:16

  Jaki?? koszt wymiany waluty ponosi si? zawsze, ale np. na Gieldawalut.com zamiast spreadu jest nim prowizja. Regulamin gwarantuje (i w praktyce tak jest),??e ona nigdy nie przekracza 0,2%, natomiast walut? mo??na kupi? po kursie rynkowym i to si? op??aca. Platforma te?? posiada szereg funkcjonalno??ci jakich nie maj? kantory tradycyjne.

 • magnol111 data dodania: 2018-10-30 21:41:35

  Walut? kupuj? o kursie bardzo zbli??onym do ??redniego rynkowego- Amronet idealnie nad???a za sytuacj? na rynku i wycenia chyba najkorzystniej. Zajrzyjcie to si? przekonacie.

 • Parkin data dodania: 2018-10-12 00:25:48

  Najmniej p??ac? gdy wymieniam przez Pluskantor.pl, w zasadzie wymieniam ju?? tylko tutaj- w??a??nie dlatego. Kantor ten w og??le prowizji nie pobiera, spread- dos??ownie grosze.

 • Atos data dodania: 2018-09-12 09:31:00

  Tyle ile sobie wynegocjujemy:) Przynajmniej tak to dzia??a na Gieldawalut.com, gdzie mo??na skorzysta? z opcji wymiany spo??eczno??ciowej i cen? negocjowa?.

 • Lutwin data dodania: 2018-07-25 15:49:58

  To ile si? p??aci zalezy teraz w du??ej mierze od nas samych bo mamy wyb??r kantor??w- i stacjonarne i internetowe. W Internetowym p??acimy najmniej za przewalutowanie, jestem pewien, bo regularnie kupuj? EUR przez Amronet. ??aden tradycyjny kantor jak do tej pory tak korzystnie nie wycenia?? EUR.

 • annasza data dodania: 2018-06-26 13:41:47

  To ile p??ac?, zale??y od tego gdzie kupuj? walut?. Najmniej wychodzi mi przez internetow? platform? gieldawalut.com, niemal po kursie rynkowym kupuj? EUR- r????nica pomi?dzy ??rednim forex a ich kursem sprzeda??y nie si?ga nawet grosza.

 • MajaKampa data dodania: 2018-06-14 21:39:58

  Nic doda? nic uj??. Amronet nawet w zestawieniu z internetow? konkurencj? ??wietnie wypada je??li chodzi o wycen?, a wspomn? te?? ??e na funkcjonalno??ci kantoru tak??e si? nie zawiod??am.

 • Sefcik data dodania: 2018-05-27 22:48:10

  Owszem, wspomniane lokalizacje nie sprzyjaj? temu by kantor dawal dobre ceny, a mimo to i tak wyjdzie na swoje. Chocia?? internetowe, ta??sze te?? bo klient kt??ry ma troch? rozeznania wymienia bezgot??wkowo. Ja od lat korzystam z Amronet, zacz???o si? od okazjonalnej wycieczki, a teraz w biznesie cz?sto kupuj? walut? w amronecie i korzystnie na tym wychodz?.

 • a.zi?ba data dodania: 2018-05-21 01:16:37

  W takich miejscach jak dworce, lotniska i og??lnie wsz?dzie gdzie cz?sto przewijaj? si? tury??ci, fatalna wycena w kantorze jest do przewidzenia. Ja moge poleci? Ci Gieldawalut.com, problem niekorzystnych przewalutowa?? mam dzi?ki tej platformie z g??owy.

 • Boss data dodania: 2018-05-16 22:42:28

  Masakra! Pluj? sobie w brod? i jestem w??ciekly, dzi?? na lotnisku kupi??em o 55 gr dro??ej ni?? si? spodziewa??em, przewalutowanie dotyczy??o GBP na PLN, spread paskudny. Zacz???em zaraz po powrocie do domu rozgl?da? si? po internetowych kantorach, chyba Amronet najlepiej wypada tak jak patrzy??em i liczy??em sobie. Bym zaoszcz?dzi?? 350 z?? lekk? r?k?, a da??em si? nabra? na kas?. B?d? wdzi?czy na wszelkie opinie o tym kantorze, pilna sprawa, w czerwcu zn??w wyje??d??am na miesi?c.

 • Panko data dodania: 2018-04-25 22:09:35

  Jedynym kosztem jaki ponosz? gdy kupuj? walut? jest prowizja, poni??ej 0,2 %. Kursy jakie oferuje gieldawalut.com swobodnie ten koszt zreszt? rewan??uj?. Jak kupowa??em niedawno 1000 EUR, zap??aci??em o ponad 220 z?? mniej ni?? w kantorze u nas w Zgierzu.

 • Radziu77 data dodania: 2018-04-10 21:57:03

  Cho? widzia??em w wielu kantorach atrakcyjne kursy,z prowizj? ju?? nie by??o tak super, natomiast pluskantor.pl jej nie pobiera i nawet jak minimalnie kurs wydaje si? mniej atrakcyjny, to dzi?ki temu fina?? transakcji jednak bardziej korzystny. Kantor bardo uczciwy.

 • Introwertyk32 data dodania: 2018-03-27 23:25:11

  Przywyk??em ju?? ??e koszt moich przewalutowa?? to ok 0,2% jak od d??u??szego czasu kupuj? walut? w Pluskantor.pl przez internet. W stacjonarnym by??o znacznie dro??ej.

 • aivar66 data dodania: 2018-03-17 23:32:16

  Najkorzystniej zawsze kupuj? w Amronet.pl. Por??wnywa??em nie raz. Od kiedy mo??na korzysta? z cashback ten kantor nie ma sobie r??wnych

 • Rasmus data dodania: 2018-03-13 22:03:14

  Ja kupuj? tylko CHF, p??ac? o co najmniej 20 groszy mniej na jednostce ni?? w banku. Z tym ??e kupuj? bezgot??wkowo przez Gieldawalut.com. Kantor internetowy to na dan? chwil? najta??szy wariant.

 • nurek data dodania: 2018-03-06 00:59:42

  Ja lec? na pewniaka;) Od kiedy kupuj? walut? na Amronet.pl nigdy si? nie zastanawiam ile zap??ac?, po prostu mar??a 0,2% jest sta??a i nie mam co si? martwi? kosztami

 • Rozen data dodania: 2018-02-27 01:31:31

  Zwykle sprawdzam na stronie pluskantor.pl rezultat przewalutowania w danej chwili, najcz???ciej spread wynosi tu ok 2 gr, wi?c naprawd? ma??o, mog? zreszt? zar??wno poczeka? na lepszy moment jak i wyliczy? dok??adnie swoj? wymian? kalkulatorem walut na zasadzie symulacji transakcji.

 • nadrAnna data dodania: 2018-02-23 21:55:48

  No faktycznie, jako?? intuicyjnie wybiera??am w sumie, mo??e te?? przyjazny design strony- zdecydowa??am si? na Gieldawalut.com, na pewno nie ??a??uj?. Dobrze si? zapowiada wsp????praca, na razie 2 przewalutowania, bardzo szybkie, z przelewami tego samego dnia ju?? zaksi?gowanymi na koncie w banku:)

 • ania33 data dodania: 2018-02-12 00:54:17

  trudno wybra?:D wszystkie s? fajne

 • marantus data dodania: 2018-02-05 01:34:17

  Na tyle d??ugo realizuj? swoje przewalutowania biznesowe przez Amronet, ??e ten kantor szczeg??lnie mog? poleci? i dlatego, ??e o taki kurs jak u nich trudno u konkurencji i ze wzgl?du na ??atwo??? oraz szybko??? przelew??w do wszystkich bank??w.

 • pysha??ek data dodania: 2018-01-23 21:18:17

  Pierwszym kantorem online z kt??rego korzysta??em by?? Pluskantor.pl, zacz???em jako?? wiosn? ubieg??ego roku, r??wnorz?dnie wymienia??em kilka razy przez platform? bankow?, ale e-kantor okaza?? si? lepszy. P??ac? za przewalutowanie jeszcze mniej:)

 • Czarcik data dodania: 2018-01-16 22:51:43

  Mnie tak??e zainteresowa??a ta platforma- gieldawalut.com. Z tego co si? dowiedzia??em nie ma u nich k??opotu z formalno??ciami dla firm, np. fakturami za us??ugi. A kolega niedawno tam si? zarejestrowa?? i chwali r??wnie?? kursy oraz sprawno??? transakcji.

 • Krzysiek j data dodania: 2018-01-09 20:04:39

  Z e-kantor??w Amronet najbardziej mnie przekonuje, mimo ??e nie jest jedynym jaki wypr??bowa??em, ten jednak os??ug? ma najlepsz?, ??adnych niejasno??ci od strony merytorycznej czy technicznej. Na pewno mog? poleci?, miejsce sprawdzone i pewne.

 • Mielczarek data dodania: 2018-01-02 21:48:29

  Nie wymienia??em jeszcze na Gieldawalut.com, cho? brzmi ciekawie:) Zajrza??em nawet na stron?, rabat na ca??y miesi?c te?? zach?caj?cy. Zamierzam przetestowa? przy najbli??szej potrzebie zakupu USD.

 • ulver data dodania: 2017-12-28 22:29:06

  Dzi??, dok??adnie dzi?? wymienilem za darmo, bez ??adnego spreadu na Pluskantor.pl. To by??a moja pierwsza transakcja, tak jak deklaruje firma - promocyjnie po kursie rynkowym. Wam dzi?kuj? za namiar:)

 • Marcin data dodania: 2017-12-23 19:11:29

  Z tego co dowiedzia??em si? od kolegi, kt??ry ma w??a??nie konto na Gieldawalut.com prowizja przez pierwszy miesi?c jest ni??sza ni?? 0,2% bo dostaje si? a?? 80% zni??ki.

 • lukas data dodania: 2017-12-11 23:41:15

  Nie martwi? si? tym ile dzi?? czy jutro zap??ac? za przewalutowanie. Bo wiem ile:) Gieldawalut.com pobiera tylko sta??? prowizj? 0,2% i to jest wszystko, nic mnie nie zaskoczy.

 • Patryk J data dodania: 2017-12-06 20:15:51

  Nie by??em w stacjonarnym kantorze ju?? przez par? lat i nie s?dz? abym sie tam wybiera?? skoro z Amronet mog? korzysta? gdziekolwiek i w ka??dej chwili, co nie wi???e si? z dodatkowymi kosztami a wr?cz je obni??a. Pozdrawiam.

 • promeks data dodania: 2017-11-30 23:21:09

  P??ac? bardzo ma??o poniewa?? wymieniam online na Gieldawalut.com. Prowizja 0,2% pomniejszona o zwrot 20% w ramach cashback.

 • Paanorama data dodania: 2017-11-29 00:03:43

  Nie mam czasu chodzi? po kantorach i sprawdza? "ile dzi?? zap??ac?" kiedy potrzebuj? po prostu mie? przewalutowane ??rodki. Szybciej mog? sprawdzi? wycen? na Pluskantor.pl i je??li OK to wymieni? w dobrym momencie. Praktyczniej bez dw??ch zda??.

 • dorcia34 data dodania: 2017-11-21 21:33:21

  Kilka lat wsp????pracy z Amroentem przekona??o mnie do tego kantoru i na pewno nadal b?d? korzysta? z Amronet.

 • jadge data dodania: 2017-11-08 14:23:39

  Bardzo wiele korzy??ci odkry??am w wymianie walut na Gieldawalut.com. Najlepsza jest opcja dodatkowego oszcz?dzania pieni?dzy poprzez cashback.

 • Andros333 data dodania: 2017-10-31 22:39:24

  Ze swojej strony mog? poleci? bardzo dobry kantor online Pluskantor.pl, kt??ry ma najlepsz? ofert? na rynku. Kursy s? bardzo atrakcyjne, a transakcje s? przeprowadzane bardzo szybko, dzi?ki czemu przeliczone pieni?dze dostajemy bardzo szybko bez ??adnych problem??w.

 • Pawe?? data dodania: 2017-10-17 22:37:01

  O tym, ??e wymiana waluty przez net jest ta??sza od paru lat dobrze wiem:) Natomiast wspomniana Gieldawalut.com jest o tyle dobra, ??e zosta??a przystosowana do mobilnych sprz?t??w, wi?c nie musz? mie? nawet komputera w zasi?gu ??eby wymieni? tam walut?, zwyk??y smartfon mi wystarcza.

 • Dorian data dodania: 2017-10-11 22:14:10

  Na platformie Gieldawalut.com warto przewalutowa? ka??d? sum?. Taniej ni?? w banku czy zwyk??ym kantorze jest zawsze:)

 • Winslet data dodania: 2017-10-03 21:07:38

  Kolega ma racj?, Pluskantor jest godny polecenia. Dodam, ??e r??wnie?? z uwagi na b??yskawiczne finalizowanie transakcji.

 • Adrian data dodania: 2017-09-30 15:19:00

  Ze wszystkich kantor??w internetowych moim ulubionym jest Pluskantor.pl, kt??ry ma w ofercie genialne kursy, a tak??e zerowy spread do kwoty 5000. Super sprawa!

 • delphi data dodania: 2017-09-15 15:29:01

  Wymieniaj?c na Gieldawalut.com p??ac? za pzewalutowanie baaaardzo ma??o bo zaledwie 0,2%. Przy du??ym obrocie w ci?gu miesi?ca otrzyma??em jeszcze rabat.

 • dolomd data dodania: 2017-09-13 22:25:17

  Jak par? lat temu zainteresowa??em si? tematem, znalaz??em Amronet, do dzi?? korzystam z us??ug tego kantoru. Mam pewno??? co do jako??ci obs??ugi i tego, ??e wymiany odbywaj? si? bezpiecznie.

 • Anna L data dodania: 2017-08-23 23:58:51

  Zainteresowa??a mnie wspomniana w komentarzach platforma Gieldawalut.com. Por??wnywa??am kursy w necie i ta firma wypada bardzo dobrze. Na razie za??o??y??am konto ??eby przetestowa? i m??c z rabatem przewalutowa? pierwsze srodki;)

 • adi1984 data dodania: 2017-08-16 22:56:29

  Najbardziej odpowiada mi wymiana waluty online w Pluskantor.pl. Bez prowizji przy bardzo atrakcyjnej wycenie. Do mojego banku mam te?? darmowe przelewy.

 • karolexrex data dodania: 2017-08-06 22:13:56

  Korzystam g????wnie z platform wymiany walut, wybieram te kt??re s? tanie i bezpieczne, teraz od miesi?ca na Gieldawalut.com kupuj? EUR dla firmy, my??l? ??a warto tu na d??u??ej, nawet FV otrzymuj?.

 • koleszzzka data dodania: 2017-07-31 23:00:28

  Za??o??y??em sobie niedawno konto w Pluskantor.pl w??a??nie. Z rabatem 80% dokona??em pierwszej wymiany.

 • Ewwa data dodania: 2017-07-18 20:56:11

  Spread walutowy oko??o 40 gr! taki koszt jest w pobliskim kantorze, natomiast w internetowym Pluskantor.pl to zaledwie u??amki grosza. Oczywiste zatem, ??e wol? wymienia? kas? w necie.

 • rawpol34 data dodania: 2017-03-31 22:26:47

  Dzi?ki e-przewalutowaniu w Amronet obni??y??em raty swojego kredytu. Dzi?ki tej oszcz?dno??ci mam szans? od??o??y? pieni?dze i sp??aci? wcze??niej uci???liwe zobowi?zanie.

 • lucaT data dodania: 2017-03-30 21:08:46

  Najni??sze op??aty s? w internetowych kantorach. Np. 0,2% prowizji zamiast spreadu przy znacznie korzystniejszym kursie. Dlatego bardzo ch?tnie wymieniam ostatnio przez Amronet. No i mog? od razu z kantoru wyp??aca? na dowolne konto, dzi?ki czemu oszcz?dzam czas.

 • liwia data dodania: 2017-02-09 22:55:52

  E-kantory to ??wietna opcja aby obni??y? koszty wymiany waluty, a wygoda i szybko??? transakcji niepor??wnywalna.Do tego akcje promocyjne czy nawet mo??liwo??ci dodatkowego pozyskania ??rodk??w- ja np.bior? udzia?? w programie partnerskim Amronet. Nie ponosz? tak??e kosztu spreadu.

Proszę wpisać do poniższego formularza swoje dane oraz komentarz.

Jeśli podasz swój adres e-mail, zostaniesz automatycznie powiadomiony jeśli ktoś rownież skomentuje ten artykuł.

kod

Proszę przepisać cyfry wyświetlone powyżej:


Kalendarz wydarzeń

  Luty 2021 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Reklama:
Ostatnio dodane
 • Praca 2017-03-14 11:24:54

  Zatrudni? Murarzy/Tynkarzy/Montera docieple?? na umowa o prac?. Praca przy ...

  więcej
 • Praca 2017-03-13 13:44:55

  Pracujesz na rynku odszkodowa??! Jeste?? niezadowolony z uzyskanych prowizji? ...

  więcej
 • Praca 2017-03-13 09:53:15

  Job Impulse Polska (kraz 3000) poszukuje os??b na stanowisko: Operator ...

  więcej
Portal miejski WirtualnyZgierz.pl powsta?? z my??l? o mieszka??cach Zgierza oraz okolic, a tak??e o tych wszystkich zainteresowanych miastem. Misj? serwisu jest promocja Miasta Zgierza poprzez nag??a??nianie wydarze?? miejskich oraz informowanie o aktualno??ciach i ??yciu w mie??cie. Tw??rcy za cel postawili sobie utworzenie platformy wymiany informacji pomi?dzy zgierzanami, organizacjami, urz?dami oraz firmami w mie??cie oraz w jego s?siedztwie. St?d nacisk na interaktywn? stron? portalu - mo??liwo??? dodawania bezp??atnych og??osze??, aktualno??ci miejskich, gospodarczych, sportowych, ciekawostek, imprez, zdj??, film??w, informacji o firmach. Zapraszamy!
osób online: 5 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe Agawe
X
Jecha?? motorem maj?c prawie 3 promile alkoholu w organi??mie Następny artykuł

Jecha?? motorem maj?c prawie 3 promile alkoholu w organi??mie »