Data dodania: 22 grudnia 2012

Strona główna » Aktualności » Jakie są prawdziwe powody Pani postępowania? Pytania PSL do Iwony Wieczorek w sprawie spalarni

wielkość tekstu:A | A | AReklama:

City Pizza Pub

pełne dane
reklama
fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Jakie są prawdziwe powody Pani postępowania? Pytania PSL do Iwony Wieczorek w sprawie spalarni

Publikujemy w całości stanowisko Koła Miejskiego PSL opublikowanego 28 listopada 2012 r. w sprawie spalarni, jakie wpłynęło do naszej redacji. 

Pani Iwona Wieczorek
Prezydent Miasta Zgierza

W związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Zgierza decyzji Nr 300 | 2012 roku z dnia 5.XI.2012 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 26 polegającej na termicznej obróbce odpadów i wytwarzania energii wraz z niezbędną infrastrukturą Zarząd Koła Miejskiego PSL w Zgierzu, na posiedzeniu w dniu 12 XI 2012 roku, jednogłośnie przyjął uchwałę, że NADAL – tak jak dotychczas, jest PRZECIWNY tej inwestycji – NA TYM TERENIE.

Wynika to ze znajomości wielu dokumentów, w tym także opisanych w stanowisku członków KM PSL z dnia 29.X.2012 roku.
Zarząd KM PSL w Zgierzu uważa, że decyzja Prezydenta Miasta Zgierza jest niesłuszna nie tylko z powodu lokalizacji tej inwestycji, ale także z powodu jej wydania w czasie trwania postępowania o wznowienie postępowania, z wniosku dewelopera Konstantego Strusa, który domaga się uznania go stroną w postępowaniu co do decyzji środowiskowej, wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza w dniu 5.12.2011 roku o wyrażeniu zgody na realizację tej inwestycji.

Zarząd KM PSL w Zgierzu w najbliższym czasie, podejmie stosowne działania, aby nie dopuścić do realizacji tej inwestycji NA TERENIE opisanym wyżej. 

W związku z tą uchwałą przypominam, że stanowisko KM PSL w Zgierzu, w tym radnych wybranych z listy KWW PSL w Zgierzu, co do projektowanej inwestycji NA TYM TERENIE, jest konsekwentne od początku powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji z dnia 5.12.2011 roku. 

Odnotowuję, że zwracaliśmy uwagę, ŻE TA INWESTYCJA JEST NIEDOPUSZCZA, NA TYM TERENIE, z uwagi na WNIOSKI WYNIKAJĄCE z opracowania firmy PPU LEX URBI Z 2007 roku „PROGNOZA oddziaływania na środowisko USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM REJONY BYŁYCH ZAKŁADÓW Boruta w Zgierzu A TAKŻE wyników „OPRACOWANIA ekofizjograficznego dla potrzeb ww planu zagospodarowania po byłych zakładach Boruta” Grzegorz Synowiec Wrocław 2005. 
 
OPRACOWANIE TE BYŁY zlecone przez władze miasta Zgierza. 

DECYZJA ŚRODOWISKOWA NIE UWZGLEDNIA W OGÓLE ZARÓWNO „PROGNOZY” jak i „Opracowania”.
Z PRZEPISÓW WYNIKA, ŻE PRZY BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TEGO TERENU, PRZY WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ, PREZYDENT MIASTA WINNA UWZGLĘDNIĆ
„WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM GOSPODAROWANIA WODAMI…”
 
ART. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Z 27.III.2003 roku. 
Z dokumentów opracowanych przez PPU Lex Urbi o G, Synowiec wynika, że:

NIE DOPUSZCZA SIĘ NA TYM TERENIE WŁAŚNIE TAKICH NOWYCH INWESTYCJI Z UWAGI NA ZAGROŻENIE ZBIORNIKA WODNEGO, Z KTÓREGO POBIERANA JEST WODA DLA MIESZKAŃCÓW ZGIERZA. 
| ZBIORNIK WODY GZWP Nr 401 W NAJWYŻSZEJ STREFIE OCHORNY ONO |.
 
Podkreślić trzeba, że decyzja z dnia 5.XII.2011 roku NIE ZAWIERA ŻADNYCH DANYCH DO BADAŃ MAKROSKOWYCH GRUNTÓW.
 
JEST TO NIEZROZUMIAŁE, PRZECIEŻ PREZYDNET MIASTA ZGIERZA W KIEROWANYCH PRZEZ SIEBIE URZĘDZIE MIAŁ DOKUMENTY OMÓWIONE WYŻEJ | PROGNOZĘ I BADANIA EKOFIZJOGRAFICZNE |
DLACZEGO ICH NIE WYKORZYSTAŁ, DLACZEGO NIE NAKAZAŁ UWZGLĘDNIENIE TYCH DOKUMENTÓW W RAPORCIE, OPRACOWANYM NA ZLECENIE INWESTORA | VI 2011 |.
 
INWESTOR MA PRAWO BUDWAĆ TAKIE INSTALACJE, ALE TAM GDZIE JEST TO MOŻLIWE. Z POWODÓW JAK WYŻEJ NIE MOŻE ONA POWSTAĆ W ZGIERZU, NA TYM TERENIE!!!!
 
DECYZJA ZATEM Z DNIA 5.12.2011 ROKU NIE POWINNA BYĆ W OGÓLE WYDANIA. 
PRZY WYDANIU TEJ DECYZJI, JEŚLI JUŻ JĄ W OGÓLE WYDANO, NIE ZACHOWANO NAWET KONIECZNEGO FORMALNEGO TRYBU, nie przeprowadzono BOWIEM konsultacji społecznych co do tej projektowanej inwestycji. | NIE MOŻNA UZNAĆ ZA KONSULTACJE OGŁOSZENIE NATABLICY OGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZENIE INFORMACJI W INTERNECIE W BIP”. 
 
TAKIE KONSULTACJE BYŁY OBOWIĄZKOWE W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM TEJ IWESTYCJI, KTÓRA UZNAWANA JEST USTAWOWO JAKO INWESTYCJA W SPOSÓB ZNACZĄCY ODDZIAŁUJĄCA NA ŚRODOWISKO. 

BRAK TYCH KONSULTACJI doprowadził do tego, że NADAL zdecydowani część mieszkańców Zgierz TAK MAŁO WIE O TEJ INWESTYCJI I CO TAM BĘDZIE „SPALANE”.
 
WIADOMYM JEST OBECNIE Z DOKUMENTÓW I WYPOWIEDZI SPECJLAISTY NA SESJI NADZWYCZAJNEJ RM ZGIERZA Z KWIETNIA 2012 ROKU, ŻE TA PROJEKTOWANA INWESTYCJA, MA „SPALAĆ” ODPADY NIEBEZPIECZNE A NIE ŚMIECI. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI UNIEMOŻLIWIA BOWIEM „SPALANIE” ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Pani ZNAŁA te dokumenty od początku, DLACZEGO nie informowała Pani o tym mieszkańców. Nie było w tej sprawie żadnych konsultacji, a WPROST PRZECIWNIE „MÓWIONO”, ŻE TA INWESTYCJA DOTYCZYĆ BĘDZIE ODPADÓW STAŁYCH, nawet radni RM Zgierza, byli przekonani, że dotyczy to odpadów komunalnych | por. dyskusja na sesji RM Zgierza w sprawie zmiany uchwały w sprawie rewitalizacji centrum Zgierza|.

„KONSEKWETNIE”, w sposób umiejętny, UNIKAŁA PANI:
1/ SPOTKAŃ Z CZŁONKAMI KM PSL, W TEJ SPRAWIE – PO WYDANIU DECZYJI ŚRODOWISKOWEJ, MIMO USTALONYCH TERMINÓW |przyczyna – choroba |
2/ SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI ORGANIOZWANYMI PRZEZ KM, W TEJ SPRAWIE |przyczyna – choroba|.
3/ DYSKUSJI, NA FORUM RM Zgierza, NIE BYŁO PANI bowiem NA SESJI NADZWYCZAJNEJ RM W KWIETNIU 2012 ROKU, DOTYCZĄCEJ TEJ SPRAWY | przyczyna-choroba|.
4/ przekazywania rzetelnych INFORMACJI, W TEJ SPRAWIE, NA ŁAMACH Nowy ITZ, piśmie wydawanym przez Panią, jak wydawca, ale za pieniądze podatników. 
5/ przedstawiania rzeczywistych problemów związanych z tą sprawą w STK Centrum Zgierz.
Odnotowuję, że nigdy, mimo wielu pism skierowanych do Pani w tej sprawie, przez organy statutowe KM PSL, nie otrzymaliśmy od Pani odpowiedzi merytorycznej. 
 
ZARZĄD KM PSL W ZGIERZU NIE AKCEPTUJE PANI POSTĘPOWANIA W TEJ SPRAWIE. 

NASZE STANOWISKO JEST WYNIKIEM PRZESTRZEGANIA PRZEZ NAS STATUTU PSL, KTÓRY OKREŚLA „OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO” jako jeden z celów działania stronnictwa. 

TO PANI ODPOWIADA, ŻE WYDANO W OGÓLE DECZYJĘ ŚRODOWISKOWĄ a obecnie warunki zabudowy dla tej inwestycji. 

To PANI JĄ WYDAŁA – tą ostatnią decyzję, podpisał ją tylko z Pani upoważnienia zastępca, któremu udzieliła Pani pełnomocnictwa. 
 
Oczywistym jest, że gdyby nie chciała Pani, aby wydawana była ta decyzja, MOGŁA Pani wyłączyć tę sprawę z zakresu czynności
zastępcy. 

WIADOMYM JEST, że decyzję wydał Pani zastępca, który został niedawno DESYGNOWANY na tą funkcję przez radnych KLUBU RADNYCH JERZEGO SOKOŁA. 

Decyzja ta musiała być zatem konsultowana z tym klubem. 
 
OCZYWISTYM JEST, ŻE JERZY SOKÓŁ – były Prezydent Miasta Zgierza, ZNA w/w opracowanie LEX URBI Z 2007  roku, I CO ZGODZIŁ SIĘ….

Miasto za to opracowanie zapłaciło w 2007 roku, za czasu urzędowania Jerzego Sokoła, kilkadziesiąt tysięcy złotych.
NIEZROZUMIAŁYM JEST, że wydała Pani decyzję w dniu 5.XI.2012 roku o warunkach zabudowy, mimo że w dniu 15 X 2012 roku wydano w Pani imieniu POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU postępowania w sprawie decyzji środowiskowej z dnia 5.12.2011 roku w związku z wnioskiem K. Strusa. 

Toczy się więc formalne postępowanie o wznowienie, nie czeka Pani na jego zakończenie i wydaje Pani decyzję o warunkach zabudowy. 
 
Wiem, że z jednej opinii prawnej, zleconej odpłatnie przez Panią niezależnej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi, WYNIKA że zasugerowano wręcz WSTRZYMALNIE WYKONALNOŚCI decyzji z dnia 5.12.2011 roku do czasu zakończenia postępowania o wznowienie postępowania. 
 
Ta opinia, i słusznie, podyktowana jest troską o prawidłowość postępowania i nie narażania miasta na ewentualne roszczenia finansowe dewelopera. 
 
DLACZEGO WIEC TAKI POŚPIECH…., POD PANI NIEOBECNOŚĆ, JAKIE SĄ PRAWDZIWE POWODY PANI POSTĘPOWANIA. 
TO PANI PRZECIEŻ ZOSTAŁA WYBRANA PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA PREZYDNETA A NIE ZASTĘPCA, TO PANI MIAŁA OBOWIĄZEK ZAJĄC W TEJ SPRAWIE JEDNOZNACZNIE NEGATYWNE STANOWISKO, OD POCZĄTKU, I NIE WYDAWAĆ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ A TAKŻE WARUNKÓW ZABUDOWY. 
ŚLUBOWAŁA PANI BOWIEM

„… UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD PREZYDENTA BĘDĘ SPRAWOWAĆ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLONOŚCI MIESZKAŃCÓW.”
ZARZAD KM PSL W ZGIERZU KOŃCZY TYM PISMEM KORESPONDECJĘ Z PANIĄ W TEJ SPRWIE. 
ORGANAMI KONTROLI, CO DO PANI DZIAŁAŃ W TEJ SPRAWIE, JEST RADA MIASTA ZGIERZA A TAKŻE EWENTUALNIE ORGANYCH OCHRONY PRAWNEJ.

ZAJMOWALIŚMI SIĘ TĄ SPRAWĄ DLA DOBRA PUBLICZNEGO, JEST TO NASZ OBOWIĄZEK STATUTOWY. 
PREZES Koła Miejskiego PSL
Sławomierz Janiszewski.

czytano: 7214 razy

źródło: PREZES Koła Miejskiego PSL, Sławomierz Janiszewski.

Reklama:

Czytaj także:

Zgierscy radni mówią NIE dla spalarni

fot. Piotr MajewskiRadni Zgierza nie chcą nowej inwestycji w mieście. Po burzliwej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 12 kwietnia podjęli uchwałę, w której zobowiązują Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia ...
dalej

Pytają, dyskutują, ale i protestują przeciwko spalarni

W Zgierzu trwa ożywiona dyskusja na temat budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów oraz wywarzania energii. Inwestor, firma Bio-Eko-Tech, która uzyskała już większość ...
dalej

Strona głównaDrukuj dokument

A Ty co sądzisz na ten temat? Skomentuj.

wszystkich komentarzy: 7
 • Marcin data dodania: 2014-05-28 18:07:37

  Nie zapomnijcie o proteście mieszkańców przeciw spalarni odpadów niebezpiecznych 5.06.14 czwartek godz.18 zbiórka przed szpitalem Boruty.Musimy tam być wszyscy i walczyć.

 • aga data dodania: 2014-05-02 00:17:01

  Pamiętajcie można jeszcze coś zrobić dla RATOWANIA WŁASNEGO ZDROWIA I TEGO MIASTA. Spotykamy się 5-go maja 2014 w Zgierzu ul.Łęczycka 2 sala śpiewaczy "Lutnia" godzina 18:00.Spalarnia nie jest lekiem.

 • jacek data dodania: 2013-09-12 14:42:11

  ale o co chodzi, skoro beda spalane smieci i dzieki temu powstanie jeszcze energia to co w tym zlego, przeciez musi to zapewne spelniac normy wymuszajac brak zatruwania srodowiska. Lepsze to niz kolejna kopalnia wegla rujnujaca ekosystem, a tak pozbedziemy sie odpadow i do tego wytworzymy jeszcze energie. Jak ciagle bedziemy na nie to zawsze bedziemy w tyle i bedzie coraz gorzej a nie lepiej. Najlatwiej jest powiedziec NIE

 • adam data dodania: 2013-05-15 18:28:34

  TYLKO REFERENDUM MOŻE JĄ WYWALIĆ.

 • Olek data dodania: 2013-03-07 12:39:35

  Nie dla spalarni w Zgierzu.W tak waznej sprawie dla mieszkancow Zgierza decyzje podjeto bez konsultacji społecznych.Pani prezydent nie liczy sie z opinia społeczna.

 • Zgi. data dodania: 2012-12-29 11:55:55

  krążą słuchy że zgoda była opłacalna

 • Zgierzanin data dodania: 2012-12-22 22:34:26

  MÓWIMY NIE dla spalarni w Zgierzu,chyba że na Proboszczewicach - ukarać winną!!!!!!!

Proszę wpisać do poniższego formularza swoje dane oraz komentarz.

Jeśli podasz swój adres e-mail, zostaniesz automatycznie powiadomiony jeśli ktoś rownież skomentuje ten artykuł.

kod

Proszę przepisać cyfry wyświetlone powyżej: